Zamknij
REKLAMA

Sprzątaczka

Nr oferty: StPr/23/0031Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo, powiat: legionowski, woj: mazowieckie
Zakres obowiązków: Sprzątanie, mycie okien, pranie zasłon, wynoszenie śmieci.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: dwie zmiany
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.02.2023
Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • brak lub niepełne podstawowe
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: - umiejętność sprzątania
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Legionowie
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo, powiat: legionowski, woj: mazowieckie
  Osoba do kontaktu: Joanna Protasiewicz
  Numer telefonu: 227742754
  E-mail: [email protected]
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: CV
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, e-mail, Godziny : 8.00-15.00
  Cel stanowiska: obsługa kancelaryjno-korespondencyjna oraz zapewnienie funkcjonowania sekretariatu wydziału. ZADANIA PODSTAWOWE 1) zapewnienie obsługi kancelaryjno-korespondencyjnej oraz prowadzenie wykazów i ewidencji związanych z obsługa sekretariatu; 2) zapewnienie efektywnego przepływu informacji; 3) realizowanie zadań recepcyjnych oraz prowadzenie terminarza spraw i spotkań naczelnika wydziału; 4) koordynowanie i zaopatrywanie wydziału w materiały niezbędne do realizacji zadań; 5) prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli wykorzystywanych przez pacjentów oraz pracowników wydziału; 6) prowadzenie ewidencji czasu służby i pracy policjantów oraz pracowników wydziału; 7) protokołowanie odpraw służbowych. ZADANIA DODATKOWE 1) udział w przeprowadzaniu etapów doboru do służby w Policji; 2) udział w pracach komisji i zespołów zadaniowych o charakterze stałym lub doraźnym; 3) archiwizowanie dokumentacji.
  StPr/23/0040
  data rozpoczęcia pracy od 13.02.2023
  wynagrodzenie od od 3 490 PLN

  1. Kieruje z upoważnienia Dyrektora zespołem pracowników obsługi. 2. Określa zadania, odpowiedzialność i uprawnienia pracowników wymienionych w pkt. 1 w formie zakresów czynności, przedstawia je do akceptacji Dyrektorowi, a także stwarza im odpowiednie warunki pracy oraz zapewnia warunki bhp. 3. Nadzoruje zgodnie z przydziałem czynności wykonywane przez w/w pracowników zadania. 4. Nadzoruje właściwe gospodarowanie majątkiem szkoły, dba o jego sprawność i bezpieczeństwo. 5. Kontroluje czystość budynku szkoły oraz przynależnego terenu ( tereny zielone ). 6. Pilnuje terminowości sprzętu przeciwpożarowego, urządzenia odgromowe, klucze do wyjść ewakuacyjnych. 7. Kontroluje i ocenia stan techniczny budynku szkoły. 8. Dokonuje koniecznych przeglądów budynku szkoły. 9. Planuje bieżące i kapitalne remonty. 10. Sporządza plan zamówień publicznych we współpracy z Głównym Księgowym. 11. Współpracuje z Dyrektorem i Głównym Księgowym w zakresie realizacji wydatków budżetowych. 12. Realizuje zamówienia publiczne wynikające z zajmowanego stanowiska pracy, między innymi: zakup materiałów i wyposażenia: artykułów biurowych, papier, tusze i tonery, środki czystości, środki ochrony dla pracowników i narzędzia do sprzątania, artykuły elektryczne, remontowe i hydrauliczne, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług: umowy serwisowe i przeglądy techniczne budynku. 13. Prowadzi dokumentacje techniczną związaną z remontami. 14. Zleca i nadzoruje bieżące remonty. 15. Dokonuje odbioru prac remontowych, 16. Kontroluje wykorzystanie środków czystości. 17. Zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej ( odzież ochronna ). 18. Zamawia pieczęcie oraz prowadzi ich ewidencje. 19. Przygotowuje umowy najmu pomieszczeń w PZS i PS i kontroluje systematyczność wpłat za usługę. 20. Opisuje faktury i rachunki pod względem merytorycznym. 21. Prowadzi księgi inwentarzowe i uzgadnia je z Głównym Księgowym. 22. Znakuje sprzęt szkolny i dokonuje likwidacji już zużytego. 23. Opracowuje harmonogram urlopów wypoczynkowych podległych sobie pracowników. 24. Przeprowadza kontrole stanu bhp w Placówce. 25. Bierze udział w opracowaniu planów modernizacji Placówki, opracowuje regulaminy i instrukcje dot. BHP. 26. Na bieżąco informuje Dyrektora o uchybieniach. 27. Przygotowuje plan szkoleń okresowych bhp dla pracowników PZS i PS w Legionowie, współpracuje w tym zakresie ze Specjalistą do Spraw Kadr i Spraw Socjalnych i firmą zewnętrzną w zakresie przeprowadzania szkoleń okresowych bhp.
  StPr/23/0036
  data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
  wynagrodzenie od od 3 490 PLN

  Cel stanowiska: zapewnienie wyżywienia słuchaczom oraz uczestnikom przedsięwzięć organizowanych w obiektach zlokalizowanych w Legionowie oraz policjantom pełniącym służbę i pracownikom zatrudnionym w tych obiektach w zakresie utrzymania odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych. ZADANIA PODSTAWOWE: 1) przygotowywanie produktów żywnościowych do obróbki wstępnej i obróbki termicznej; 2) wydawanie posiłków; 3) utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i żywienia HACCP oraz prowadzenie stosownej dokumentacji. ZADANIA DODATKOWE: 1) utrzymywanie pomieszczeń bloku żywienia i magazynów w należytym stanie sanitarno-higienicznym.
  StPr/23/0037
  data rozpoczęcia pracy od 13.02.2023
  wynagrodzenie od od 3 490 PLN

  Cel stanowiska: zapewnienie wyżywienia słuchaczom oraz uczestnikom przedsięwzięć organizowanych w obiektach zlokalizowanych w Legionowie oraz policjantom pełniącym służbę i pracownikom zatrudnionym w tych obiektach w zakresie obsługi kelnerskiej. ZADANIA PODSTAWOWE 1) realizowanie zadań związanych z obsługą kelnerską; 2) wydawanie posiłków; 3) utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i żywienia HACCP oraz prowadzenie stosownej dokumentacji. ZADANIA DODATKOWE 1) utrzymywanie pomieszczeń bloku żywienia i magazynów w należytym stanie sanitarno-higienicznym.
  StPr/23/0038
  data rozpoczęcia pracy od 13.02.2023
  wynagrodzenie od od 3 490 PLN

  Prowadzenie ćwiczeń i treningów na szczeblu podstawowym w określonej dyscyplinie i konkurencji sportu, w celu ogólnego i specjalistycznego usprawnienia ruchowego podopiecznych zawodników
  StPr/23/0034
  data rozpoczęcia pracy od 02.02.2023
  wynagrodzenie od od 4 000 PLN

  Zakres wykonywanych zadań: - współpraca z nauczycielami oraz personelem zatrudnionym w szkole; - utrzymywanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania; - realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora.
  StPr/23/0035
  data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
  wynagrodzenie od od 3 490 PLN

  Sprzątanie, mycie okien, pranie zasłon, wynoszenie śmieci.
  StPr/23/0031
  data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
  wynagrodzenie od od 3 490 PLN

  Wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych urządzeń elektroenergetycznych i AKPiA na terenie ciepłowni i sieci OSDn. Wykonywanie operacji związanych z montażęm, demontażem, kontrolą działania i regulacją urządzeń elektroenergetycznych i AKPiA. Regulacja urządzeń AKPiA. Prowadzenie ruchu na rozdzielniach i podstacjach w ramach sieci OSDn.
  StPr/23/0027
  data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
  wynagrodzenie od od 4 000 do 4 500 PLN

  Cel stanowiska: bieżące utrzymywanie w stałej sprawności technicznej posiadanych zasobów, z wyłączeniem nieruchomości administrowanych w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym. Zadania podstawowe: 1) przeprowadzanie przeglądów obiektów budowlanych; 2) inicjowanie przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne przeglądów oraz konserwacji urządzeń i instalacji; 3) dokonywanie odbiorów częściowych oraz końcowych robót budowlanych; 4) inicjowanie opracowywania planu remontowego zgłoszonych potrzeb realizowanych przez warsztaty jednostki; 5) przeprowadzanie konserwacji budynków, budowli i wyposażenia; 6) usuwanie awarii i usterek budynków, budowli i wyposażenia; 7) prowadzenie przeglądów, konserwacji instalacji i urządzeń zainstalowanych w budynkach i budowlach oraz sieci; 8) sprawowanie nadzoru nad realizacją usług związanych z konserwacją, usuwaniem awarii i usterek budynków i budowli na terenie jednostki przekraczających możliwości pracowników. Zadania dodatkowe: 1) inicjowanie przygotowywania infrastruktury technicznej na potrzeby uroczystości i imprez.
  StPr/23/0017
  data rozpoczęcia pracy od 30.01.2023
  wynagrodzenie od od 3 540 PLN

  Obsługa wózka widłowego wysokiego składowania; Odpowiedzialność za załadunek i rozładunek towaru; Kompletacja zamówień; Prawidłowe przygotowanie i obieg dokumentów związanych z pracą w magazynie; Bieżące informowanie przełożonego o występujących zmiennych; Dbałość oraz utrzymanie dobrego stanu technicznego powierzonego mienia; Odpowiedzialność za zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w obrębie stanowiska.
  StPr/23/00437
  data rozpoczęcia pracy od 12.01.2023
  wynagrodzenie od od 4 800 PLN