Zamknij
REKLAMA
Przygotowywanie posiłków.
StPr/22/0748
data rozpoczęcia pracy od 12.12.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Pobór i kontrola próbek surowców i opakowań, podejmowanie decyzji odnośnie przyjęcia lub odrzucenia dostawy. Kontrola wyrobów gotowych w toku produkcji oraz w trakcie okresu przechowywania. Wykonywanie kontroli wynikających z obowiązujących dokumentów systemu zarządzania jakością. Zwalnianie wyrobów gotowych do obrotu. Podejmowanie decyzji odnośnie zatrzymania produktu niespełniającego wymagań. Pobór i archiwizacja próbek referencyjnych surowców i wyrobów gotowych. Dopuszczenie linii do produkcji po czyszczeniu. Weryfikacja skuteczności czyszczenia linii produkcyjnych przy pomocy szybkich testów. Bieżące przekazywanie informacji zwrotnej o stwierdzonych niezgodnościach i odchyleniach jakościowych do Działu Produkcji. Prowadzenie dokumentacji i sporządzanie raportów. Utrzymanie porządku na stanowisku pracy oraz przestrzeganie zasad BHP.
StPr/22/0737
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2022
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

CEL STANOWISKA Bieżące utrzymywanie w stałej sprawności technicznej posiadanych zasobów, z wyłączeniem nieruchomości administrowanych przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy. ZADANIA PODSTAWOWE 1)inicjowanie przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne przeglądów oraz konserwacji urządzeń i instalacji; 2)dokonywanie odbiorów częściowych oraz końcowych robót budowlanych; 3)inicjowanie opracowania planu remontowego zgłoszonych potrzeb realizowanych przez warsztaty jednostki; 4)przeprowadzanie konserwacji budynków, budowli i wyposażenia; 5)usuwanie awarii i usterek budynków, budowli i wyposażenia; 6)prowadzenie przeglądów, konserwacji instalacji i urządzeń zainstalowanych w budynkach i budowlach oraz sieci; 7)sprawowanie nadzoru nad realizacją usług związanych z konserwacją, usuwaniem awarii i usterek budynków i budowli na terenie jednostki przekraczających możliwości pracowników. ZADANIA DODATKOWE 1)inicjowanie przygotowywania infrastruktury technicznej na potrzeby uroczystości i imprez; 2)udział w pracach komisji i zespołów zadaniowych o charakterze stałym lub doraźnym.
StPr/22/0722
data rozpoczęcia pracy od 16.11.2022
wynagrodzenie od od 3 540,43 PLN

Wymiana i regeneracja zużytych urządzeń i podzespołów. Montaż nowych maszyn i podzespołów. Nadzór nad eksploatowanymi urządzeniami na terenie ciepłowni.
StPr/22/0723
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2023
wynagrodzenie od od 4 000 do 4 500 PLN

Dokonywanie zakupów spożywczych, gospodarczych i innych dla potrzeb placówki zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych (racjonalne gospodarowanie zasobami materiałowymi magazynu żywnościowego). Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymiprzepisami. Opisywanie pod względem merytorycznym i za zgodność z ustawą prawo zamówień publicznych dowodów dokonanych wydatków budżetowych oraz przestrzeganie zapisów tej ustawy. Sporządzanie raportów żywieniowych, opracowywanie jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi (kierowanie żywieniem w placówce, utrzymywanie kosztów produkcji posiłków w ustalonej stawce żywieniowej oraz sprawowanie fachowego nadzoru nad przygotowywaniem posiłków dbając o ich kaloryczność oraz zgodność z normami żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży). Prowadzenie niezbędnej dokumentacji sanitarnej wg zasad HACCP, prowadzenie kartotek i raportów żywieniowych.
StPr/22/0715
data rozpoczęcia pracy od 20.11.2022
wynagrodzenie od od 3 383,11 PLN

Dbanie o czystość i porządek w szkole.
StPr/22/0716
data rozpoczęcia pracy od 15.11.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Wprowadzanie danych do programów księgowych, praca z klientami, rozliczanie ZUS.
StPr/22/0711
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2022
wynagrodzenie od od 3 100 PLN

Cel stanowiska: bieżące utrzymywanie w stałej sprawności technicznej posiadanych zasobów, z wyłączeniem nieruchomości administrowanych w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym. Zadania podstawowe: 1) przeprowadzanie przeglądów obiektów budowlanych; 2) inicjowanie przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne przeglądów oraz konserwacji urządzeń i instalacji; 3) dokonywanie odbiorów częściowych oraz końcowych robót budowlanych; 4) inicjowanie opracowywania planu remontowego zgłoszonych potrzeb realizowanych przez warsztaty jednostki; 5) przeprowadzanie konserwacji budynków, budowli i wyposażenia; 6) usuwanie awarii i usterek budynków, budowli i wyposażenia; 7) prowadzenie przeglądów, konserwacji instalacji i urządzeń zainstalowanych w budynkach i budowlach oraz sieci; 8) sprawowanie nadzoru nad realizacją usług związanych z konserwacją, usuwaniem awarii i usterek budynków i budowli na terenie jednostki przekraczających możliwości pracowników. Zadania dodatkowe: 1) inicjowanie przygotowywania infrastruktury technicznej na potrzeby uroczystości i imprez.
StPr/22/0706
data rozpoczęcia pracy od 07.11.2022
wynagrodzenie od od 3 540 PLN

Bieżące utrzymywanie w stałej sprawności technicznej posiadanych zasobów, z wyłączeniem nieruchomości administrowanych przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy. ZADANIA PODSTAWOWE: 1) wykonywanie, naprawa i konserwacja elementów metalowych zainstalowanych w obiektach budowlanych; 2) zgłaszanie przełożonym ujawnionych w obiektach budowlanych uszkodzeń elementów metalowych oraz uszkodzeń wyposażenia; 3) udział w sporządzaniu specyfikacji materiałów, urządzeń i narzędzi niezbędnycxh do realizacji zadań 4) ussuwanie awarii i usterek elementów metalowych w obiektach budowlanych oraz wyposażenia; 5) sprawowanie dozoru nad realizacją usług związanych z konserwacją, usuwaniem awarii i ustertek budynków i budowli wykonywanych przez podmioty zewnętrzne. ZADANIA DODATKOWE: 1) współudział w przygotowywaniu infrastruktury technicznej na potrzeby uroczystości i imprez; 2) udział w pracach komisji i zespołów zadaniowych o charakterze stałym lub doraźnym.
StPr/22/0702
data rozpoczęcia pracy od 07.11.2022
wynagrodzenie od od 3 540,43 PLN

CEL STANOWISKA: utrzymanie w sprawności technicznej środków transportu. ZADANIA PODSTAWOWE: 1)realizowanie napraw sprzętu transportowego. ZADANIA DODATKOWE: 1) współpraca z podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi w zakresie niezbędnym do realizacji zadań; 2) realizowanie potrzeb transportowych poprzez obsługę i kierowanie sprzętem transportowym; 3) udział w pracach komisji i zespołów zadaniowych o charakterze stałym lub doraźnym.
StPr/22/0703
data rozpoczęcia pracy od 07.11.2022
wynagrodzenie od od 3 540,43 PLN